_ _ _ _ _Tarik Oualalou _ _ _ _ _ _ _ _ _ Chourouk Hriech _ _ _ _ _ _ _ _ _ SCG Younes Baba Ali